Utfierings Roto fersetten nei ein maart

Troch omstannigheden kinne de útfierings fan tonielferiening ROTO yn it wykein fan 1, 2, en 3 maart spitich genôch net plak fine. Derom is besletten dizze te fersetten nei 29, 30 en 31 maart. De generale wurd op woansdei 27 maart hâlden
om 19:30
Utfierings binne dan:Freed 29 maart om 20:00
Sneon 30 maart om 20:00
Snein 31 maart om 15:30