Utferkeap fan PIO hûsrie

Om’t der sa goed op de PIO’s past is, hat Sinteklaas besletten dat de húsrie foar it Serious Request projekt fan skoalle is. Jim kinne dus no yn besit komme fan in unyk stikje húsrie.
Juf Jildau wol jim graach helpe.
Ek it hûs is te keap, mar hjirfoar moatte jim mei Elkien ûnderhannelje.