Ut wat hoeke sil de wyn waaie

Under de jiergearkomste fan Doarpsbelang, kommende tongersdei 7 april, wurdt de útslach fan de wynmûne-enkête bekend makke. Oan de hân hjirfan nimt Doarpsbelang Reduzum in beslút oer wol of net meiwurkjen oan wynmûnepark A32.