Us tsjerke toer

Us toer is bewuolle yn wynsels

De namme fan de sirurch

stiet hiel heech oanskreaun

It docht my nij

hoe ’t de âlde toer

út dizze operaasje wei komt.

Tietsje Rodenburg-Wobbes