Us Mem komt nei Reduzum

De kearnwurkgroep hat it ôfrûne jier drok dwaande west mei de plannen foar it werynrjochten fan it carpoolplak by de Blauwe Tinte. Om ‘t it Frysk Rundvee Stamboek (FRS) 129 jier lyn oprjochte is yn kafee de Trije Romers, hat Doarpsbelang besocht it byld nei Reduzum te heljen. Ljouwert is ree om mei te wurkjen oan dit plan. Hja fine dat it byld fan Us Mem yn de stêd net goed ta syn rjocht komt. It plan sil presintearre wurde op de jiergearkomste 3 april o.s.