Urnenmuorre

Sa as op de jiergearkomste yn april bekend makke is, wurdt der neitocht oer in urnenmuorre op it tsjerkhôf . Ek op de gearkomste fûnen de leden dit in goed idee. Der is yntusken in “plan van aanpak” makke. Lês fierder