Urnemuorre stiet te plak

De urnemuorre kriget al aardich foarm op it begraafplak oan de Legedyk.
De stielen foarm mei de tsien nissen is op syn plak setten. Troch oanklaaing fan beamkeguod efter de muorre liket it straks as de muorre yn in heuvel leit.