Ungetiid

De oanhâldende droechte jout problemen foar ierappels, sipels, graan en mais. Mar dizze boerinne is fleurich oan ’t ûngetiidzjen, en dat giet wol noflik mei dit waar.