Ungetiid

Moai waar betsjut ek drokte foar de boeren en leanbedriuwen. Troch it oanhâldende moai simmer waar binne boeren drok dwaande op it lân. By maatskip Nijdam fan Idaerd waard juster mei help fan famylje en kunde moai wat pakjes hea binnen helle.