Ungetiid

Net allinnich de fakânsjegongers genietsje fan it moaie simmerwaar. Boeren binne dizze dagen drok op it lân. Op Tsienzerbuorren is Klaas Hylkema dwaande mei it binnen heljen fan de heapakken.