Undernimmend breidspear

Hjoed wie it safier. Twa Redúster ûndernimmers hawwe ja sein. Winkelfrou Alie Baarda en skilder Ronald Talsma binne fanôf hjoed in nije gearwurking oangean, mei har eigen nije ûndernimming.