Underhâld tsjerkhôf

Der wurd op’t heden ûnderhâld dien oan it tsjerkhôf. Stienen dy’t fersakke binne wurde trôch in spesjalisearre bedriuw wer kreas rjochtlein. By ien fan die grêfstienen kaam in grêfstien sûnder wryt en slyt fan de âlden fan Alle Jan Smeding foart ljocht.