Underhâld oan haven

Der wurdt hurd wurke oan de haven. Mei syn allen binne de hierders drok dwaande om de haven klear te krijen foar it kommend farseizoen. Stikkene steigerplankjes wurde fernijd, der is baggere en gerskantsjes wurde kreas makke.