Ulebuorden

Yn Reduzum stean in oantal pleatsen dêr’t in ûleboerd op sit. Yn dizze streek kinne jo twa typen ûleboerd fine, of fariaasjes dêr op. Mar witte jo ek op hokker pleatsen se sitte?