Tygo Marten

Ik hâld fan dy,
Do hâldst fan my,
Troch ús leafde
komt der in lyts
wûnderke by