Tydlike tagôngsdyk giet der út

Fan novimber 2006 ôf leit der in tydlike tagongsdyk nei it doarp. Dizze dyk is oanlein foar de bou fan wenwyk it Swinlân. No’t de bou-aktiviteiten klear binne, wurdt de dyk der yn de kommende wiken wer úthelle.