Tydlik behear fan it Lokaeltsje

De behearders fan it Lokaeltsje ha yn tusken Friens ferlitten. De tillefoan sil yn ’t Lokaeltsje (tydlik) net mear beantwurde wurde. Pleatslik Belang soarget der foar dat alles safolle moogelik troch draaie kin. As jo graach efkes  kontakt oer/mei it Lokaeltsje hawwe wolle, dan kinne jo mei Clazina van Balen skilje.
Pleatslik Belang is op it stuit noch drok dwaande om nije behearders te finen.