Twitterje mei de Slachtemarathon

De grutte dei komt tichterby. De redaksje fan www.reduzum.com freget elk dy’t wat oer de Slachtemarathon twittert #reduzum yn de tweet te setten. Alle tweets mei dizze ‘hashtag’ rôlje sneon oer it skerm fan de site.
Fia de Slachte-knop linksboppe op it skerm, kinne minsken dy’t thús bliuwe live meilibje mei de rinners en frijwilligers.