Twadde plak lytse PC foar Alle Jan

It keatsseizoen rint nei syn ein. Op de lêste frije formaasje wedstriid foar senioren, de lytse PC, waard Alle Jan Anema twadde. Keatsferiening Jan Reitsma hie hjoed foar har leden it pearkekeatsen. Utslaggen