Tseardsje der efkes út

Freed 23 febrewaris om 14.00 oere, komt it duo Typstra en Co mei in ôfwikseljend programma fan koarte humoristyke  sketskes  en fleurige muzyk nei it lokaal efter de stjerke. Er kin folop meisongen wurde.
De kosten foar dizze middei binne: € 5,00 p.p..
Opjaan kin by Siemie Dijkstra, till: 0566-601775
Kom allegearre, de thee en kofje stiet klear!