Mexicoooooooo

Trump pakte de macht yn de Master Gorterstrjtte. Hij bouwde dêr in muorre, sadat net ien Mexico ynkommen koe. Wa dat wol besocht …..
De bewenners fan dizze strjitte wûnen mei de strjitfersiering de earste priis.
De D.S.Bangmastrjitte (begin) krige foar de fersiering “Lucky Luke Town”de twadde priis.