Trudy heal antyk

Wol in heal oere lang stie der in draaioargel foar it hûs fan ‘Sarah’ Rodenburg. Dizze aubade wie om’t se hjoed 18 jier jong waard mei noch 32 jier libbenserfaring derby.