Trije jier op rige

Al trije jier op rige is it frouljupartoer Janet Bokma en Thyske Oosterhof winner wurden fan it Café-Bar de Welp strjittekeatsen. Ek Willem Fopma wûn foar de tredde kear de krâns Utslach