Trije dolle dagen by de Vingerhoed

Woansdei, tongersdei en freed sil it ien en al drokte wêze oan de Master Gorterstrjitte 2. Yn ferbân mei de útwreiding fan iepeningstiden hat bêrneklean en kadowinkel de Vingerhoed trije dagen mei grûtte oanbiedings.
Freed komt der in iiskarreman dêr’t jim nei minimale oankeap fan €2,50 in gratis iisje krije kinne.