Tribulet makket sulveren earemetaal Olympysk sylster

De pake en beppe’s fan Marit Bouwmeester binne tige grutsk op de prestaazje dy’t Marit, nei jierren lange striid, sulver joech op de Olympyske spelen 2012. Spesjaal hjirfoar ha se by edelsmid Dirk van der Goot in sulveren earmbân meitsje litten.
Om’t master Arnold en juf Berber ek famylje binne en Dirk út Reduzum komt, wie dit in moaie gelegenheid om dizze huldiging op skoalle te dwaan.