Tradysjes

Elke húshâlding hat sa syn tradysjes. Sa ek by de Wynstra’s.
Mirte, Janna-Rinske, Brecht en Femke helpe op âldjiersdei beppe Anneke mei it bakken fan jierlikse apelflappen yn it hok fan pake Jan.