Topdrokte foar de slachter

Elkenien wol op de lêste dei foar kryst in goed en lekker stikje fleis yn ’e hûs ha. De rolladen en gourmetskûtels fleane dizze dagen dan ek oer de toanbank by slachter Sixma.