Top 1000

Fan muzyk is der al tiden in Top 40, Top 100, of sels in Top 2000. Mar ús ynternetside stiet heech oanskreaun yn de top 1000 fan ynformaasje sites. En wol op it 18e plak. It oantal sjoggers per dei nimt hieltyd ta, sadat we meikoarten de 300.000 besiker ferwachtsje kinne.