Tonielspilers op de planken

De trije tonielferienings binne efter de skermen noch drok oan’t repetearen mei harren nije stik. Guon spilers stean foar’t earst op planken, oaren binne echte toniel ‘hoppers’.
Kommend wykein sil tonielferiening Tusken Swin & Moezel út Friens de spits ôfbite mei it stik Ald boartersguod.
ROTO en Vriendenkring Idaerd hawwe yn febrewaris har útfiering.