Tomke sil nei de bakker

Yn ’t ramt fan de fryske foarlêswike hat beppe Riekje Korf op tiisdei- en tongersdeitemoarn by it pjutteboartersplak de Earste Wjukslach lâns west om foar te lêzen út it nije Tomke boekje. It ferhaaltsje gie oer Tomke dy’t nei de bakker moat.
Nei it ferhaaltsje lei Juf Riekje de bakkers produkten op de tafel en mocht elk om beurten nei “de bakker” ta om wat te keapjen.
Om te sjen as de bern it wol ûnthâlde koenen wat se keapje moasten, krekt sa as Tomke