Tom

In jonkje
sa lyts, sa nij
ús Tom
wat binne wy wiis mei dy.