Tok tok tok…

Inkeld rint der op de Haedstrjitte wolris in hin los op ‘e dyk. Mar op de A.J.Smedingstrjitte giet it noch mâler. Dêr krije minsken ynstruksjes wat te dwaan as de hin op harren ôfkomt. Der binne oant no ta noch gjin slachtoffers bekind.