Toer de l’amoer

Set jim kuierskuon mar klear foar in HARTstikkene gesellige kuier, mei muzyk, puzels, spultsjes, hapkes en drankjes. En gryp jim kâns en ferklearje de leafde yn ús Love karavan.

Opjaan kin oant tongersdei fia redactie@reduzum.com (fol=fol)