Toer de L’amoer = fol

Der wurdt al drok oefene troch de ferskate muzykbands. En de organisaasje hat der ek tige sin oan.
De dielnimmers hawwe mail krigen oer har startplak en tiid.