Toanielútfierings Friens

Toanielferiening Tusken Swin en Moezel spilet foar jim op sneon 18 jannewaris en moandei 20 jannewaris om goed 20.00 oere yn it Lokaeltsje it stik : Klontsjes fan Jan Schokker. In jûn fol wille kostet leden en donateurs €5 en foar de oaren is it € 7,50. Sneontenjûn dûnsjen nei op muzyk fan Esther Algra . Net stinne mar hinne!