Tip top

De pleats fan de famylje Witteveen stiet der straks mei de merke wer tip top by. De daksgoaten wurde himmele en salang at it droech waar bliuwt, krije se ek noch in likje ferve.