Tin iis

It foarjier is al in oantal dagen jong, en de sniebuien fleane ús om de earen. De peaskehazzen hoege dit wykein net bang te wêzen dat har sûkelade aaikes smelte sille. Ek dizze einen binne net te benaud en bejouwe har op glêd iis.