Tiid foar taart

De Vrouwen van Nu fiert dit seizoen harren 95-jierich bestean. Dêrom wolle se de ynfojûn fan 11 septimber graach wat feestlik útein sette. De leden binne frege om foar dizze jûn harren lekkerste taart te bakken. Wa hat de lekkerste taart bakt?
Komme jim woansdeitejûn allegear sjen en meipriuwen?