Tige tank fan Wiltsje fan Peazens

It jubileumkonsert fan Wiltsje fan Peazens wie in grut sukses! Der is yn totaal € 3.045 foar Namasté Foundation ynsammele. Dit bedrach is opbrocht mei it jubileumkonsert en troch it ferkeapjen fan inkele muzykinstruminten.
Yn Amsterdam hat Hilde Bleijswijk bekend makke dat Hylke, Joop en Jan Willem it heechste bedrach ophelle hawwe fan de ‘Challenge-actie’ dy’t mei mekoar € 16.000 oplevere hat!