Tieme

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe
want wy hawwe wer in lytse poppe
Fansels bin ik it meast op’t skik
want de gruste dat bliuw ik
Redmer