Theatergroep Fier komt mei nij stik

Wat wie it dochs moai, de simmer fan 2018. Oeds fan Fierwei
sloech foar master op yn ús doarpen. We binne hast trije jier
fierder en wolle graach yn 2021 wer los. As dat allegearre
slagget troch de koroana is fansels lang net wis. Mar de plannen
binne der. It stik is fierwei klear. Oan de lieten wurdt wurke.
Dêrom dizze oprop!