Tetman state iepent syn doarren

De nijste foarstelling fan BUOG, Tetman state, is in Frysktalige foarstelling, betocht en útwurke troch ûnder oaren Baukje Wytsma. Foar dizze foarstelling wurdt de boppeferdjipping fan it WTC Hotel yn Ljouwert tydlik omboud ta soarchhotel.