Test mei satellyt ferbinings

It ynnimmen en útlienen fan boeken yn de biblioteekbus giet troch de triedleaze ferbinings net altyd goed. Dêrom wurdt der foar de biblioteektsjinsten testen oft it mooglik is om dit systeem troch in satellytferbining better te krijen.