Tennisseizoen ôfsletten mei snert

De tennisaktiviteiten fan 2013 binne ôfsletten mei it snerttoernoai op snein 17 novimber. 21 leden hiene der noch wol nocht oan en sloegen omraak.
Elk koe trije kear spylje yn wikseljende dûbels en tuskentroch wer even op krachten komme mei in bakje kofje of tee mei wat lekkers.