Tennislessen sette útein

Wolle jimme ek wol wer ris in baltsje opslaan? Fan woansdei 17 maart ôf begjinne de maitiids tennistrainingen. De trainingen wurde fersoarge troch Tennisschool Jetse Jongsma.
Priis foar 12 lessen is foar folwoeksenen € 108, –
Jeugd oant en mei 17 jier betellet foar 12 trainingen € 84,-
Graach oanmelde foar sneon 13 maart fia www.tennisjj.nl .