Tennisjen

Wolle jo ek wolris tennisjen leare? Fan 10 septimber ôf kinne jo wer tennislessen nimme. Yn 7 lessen wurde jo de beginsels fan it tennisjen bybrocht. Foar jong en âld, begjinners of trochsetters. Mar ek minsken dy’t net lid binne, kinne harren opjaan om op dizze wize kennis te meitsjen mei it tennis. Foar ynformaasje kinne jo terjochte by Wietske Jorna til. 601826 Lês fierder