Tennis & brunch feest

Gaby is it nijste lid fan tennisferiening Stânfries. Sy wennet krekt yn Reduzum en wol graach yn de kunde komme mei de bewenners. Dêrom sil sy snein ek nei it tennis & brunchfeest fan de tennisferiening.
Komme jim ek? Wol efkes opjaan fia tvstanfries@live.nl