Tegearre foar de spegel

Mei in freondinne, kollega, buorfrou of miskien tegearre mei de dochter. Oare wike tongersdei kinne se tegearre by Kapsalon Papillot mei koarting knipt en kleure wurde. Wolle jim fan dizze aksje gebrûk meitsje, dan graach belje foar in ôfspraak.