Tegearre 100 jier

Ald Redúster Anne Wijnstra wennet al in pear jier yn Eastenryk. En krekt as syn âld maat Dick de Vries waard hy dit jier 50. Om it in spesjaal tintsje te jaan hiene de beide mannen ôfrûne wykein in jierdei feest yn Eastenryk. Tegearre 100 jier is net neat.