Teatsen

Oankommende snein 15 maaie is der wer teatsen. It begjint om 11.00 oere op it sportfjild. Opjaan kin oant jûn 19.00 oere by Germ Boersma 601607 as Dirk Vermeulen 602323